O projekcie

Informujemy, że Spółka Cywilna „Anna Maria” Anna Poręba-Kriwak, Maria Poręba realizuje projekt partnerski dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem jest  Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej „ELEOS”.

Nazwa projektu: Przedszkole Anna Maria w Ropie

Numer projektu: RPMP.10.01.02-12-0221/19

Cel projektu:

Celem projektu jest utworzenie przedszkola niepublicznego w miejscowości Ropa w województwie małopolskim. Dzięki dofinansowaniu powstanie
50 miejsc przedszkolnych, podzielonych na 2 oddziały przedszkolne: dla dzieci w wieku 3-4 (w uzasadnionych przypadkach dzieci w wieku od 2,5 roku)
i 5-6 lat.

Opis projektu:

W części inwestycyjnej projektu przewidziano dostosowanie budynku (modernizacja toalet) i jego otoczenia (stworzenie placu zabaw), a także zakup mebli, sprzętu edukacyjnego, zabawek i wyposażenia elektronicznego.

W przedszkolu zatrudnione będą nauczycielki wychowania przedszkolnego i personel pomocniczy (pomoce nauczyciela, kucharz, osoba sprzątająca).
Posiłki będą przygotowywane na miejscu.

Dzieci będą mogły przebywać w przedszkolu od godziny 7 do 16. Poza bieżącą opieką i rozwojem, będą uczestniczyły w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, w tym z języka angielskiego, matematyki, nowoczesnych technologii (robotyka, programowanie) oraz w zajęciach rozwijających kompetencje miękkie
– inteligencję, refleks, koncentrację, sprawność ruchową, podzielność uwagi.

W projekcie będą również realizowane zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach – zajęcia z logopedą, psychologiem oraz gimnastykę korekcyjną
zorganizuje partner projektu.

Przewidziano również rozwój kompetencji nauczycieli zatrudnionych w projekcie – sfinansowane zostaną kursy pedagogiczne oraz studia podyplomowe
z oligofrenopedagogiki z elementami psychologii rewalidacyjnej.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej X – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – spr.

Termin realizacji: 2 marca 2020 – 29 października 2021

Wartość projektu: 1,035,116.88 zł

Dofinansowanie: 879,836.88 zł